Random Image  


Statystyka


981936 odwiedzin

Ostatnia aktualizacja strony: 14.03.2010 19:05
71. Pielgrzymka Akademicka na Jasną Górę

 Tegoroczna 71. Pielgrzymka Akademicka na Jasną Górę odbyła się w dniach 27-29 kwietnia 2007 r. pod hasłem Budujemy na skale…. Jak co roku z naszej diecezji na szlak pielgrzymkowy wyruszyła grupa studentów wraz z pracownikami zamojskich uczelni. W programie Pielgrzymki znalaz?y si? takie miejsca jak: Grób ks. Jerzego Popie?uszki, Archikatedra, Cmentarz na Pow?zkach w Warszawie, Niepokalanów, Cz?stochowa, ?wi?ty Krzy?, Opatów i Sandomierz.
       Zgodnie z my?l? przewodni? 71. Pielgrzymki Akademickiej na Jasn? Gór? Budujemy na skale… Duszpasterstwo Akademickie Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej zaplanowa?o pielgrzymi? tras? w ten sposób, aby nawiedzi? miejsca, w których mo?na odnale?? przyk?ady ?wi?to?ci i oddania si? w s?u?bie Ojczyzny. Pierwsz? osob? z której ?yciem i dzia?alno?ci? zapoznali?my si? by? ks. Jerzy Popie?uszko - heroiczny duszpasterz ludzi pracy i wzór do na?ladowania, w m??nej obronie prawdy, dobra i sprawiedliwo?ci. S?owa: ?o dobrem zwyci??aj by?y maksym? jego ?ycia.
       O wolno?? i dojrza?o?? naszych sumie? modlili?my si? przy grobie S?ugi Bo?ego ks. Kardyna?a Stefana Wyszy?skiego w Archikatedrze Warszawskiej. Warszawskie Stare Miasto dzi? tak pi?kne i opromienione s?o?cem, w swej historii by?o ?wiadkiem wielu heroicznych czynów bohaterów Powstania Warszawskiego, którzy mi?o?ci do Ojczyzny po?wi?cali swoje czyny wraz z najwi?ksz? ofiar? z ?ycia. Nasz? obecno?? w Stolicy zako?czyli?my modlitw? przy grobach najwybitniejszych Polaków, na Cmentarzu Pow?zkowskim.
       Nikt nie ma wi?kszej mi?o?ci, gdy kto? swoje ?ycie oddaje za przyjació? swoich czytamy w ewangelicznych wskazaniach Jezusa Chrystusa. W Niepokalanowie spotkali?my si? z osob? ?w. O. Maksymiliana Maria Kolbe, który nie waha? si? po?wi?ci? w?asnego ?ycia dla ratowania ?ycia brata. Wi?kszo?? ?wi?tych pozostawia po sobie pami?tk? w postaci relikwii, które Ko?ció? otacza czci? i modlitw?. Ojciec Maksymilian pozwoli?, aby jego cia?o zosta?o wyniszczone, spalone na proch z mi?o?ci do Chrystusa i Jego Matki. Owocem tej mi?o?ci jest najszczersze oddanie si? w s?u?bie drugiemu cz?owiekowi. Zachowa? On ludzk? godno??, w nieludzkich czasach.
       Radosny i weso?y t?um pielgrzymów przywita? nas w Cz?stochowskiej Katedrze ?w. Rodziny. Stawili?my si? tam w sobot? 28 kwietnia w po?udnie, wraz z tysi?cami studentów i pracowników naukowych ca?ej Polski, aby za?wiadczy? o naszej wierze w Jezusa Chrystusa i szczególnej wi?zi z Jego Matk? - Pani? Jasnogórsk?. By?o tu wiele radosnych spotka?, ewangelicznych rozwa?a? oraz celebracja sakramentu pokuty i pojednania. Z katedry przemaszerowali?my w uroczystym orszaku do stóp Jasnogórskiej ikony, sk?adaj?c publiczne wyznanie wiary. I tak oto ludzie ?wiata nauki rozpoznali w Jezusie Chrystusie m?dro?? przedwieczn?, która wpisana jest w porz?dek stworzenia. Ze szczególn? czci? i oddaniem sk?onili?my nasze g?owy przed obrazem Matki Naj?wi?tszej w Kaplicy Cudownego Obrazu, Jej opiece zawierzaj?c nasze ?ycie i dokonania.
       Nie wierzcie we wszystko i wszystkim, bowiem wielu jest takich, co wierzy we wszystko, a wiara winna by? pewna i wypróbowana. Konieczny jest, zatem, zmys? krytycyzmu, który prowadzi do dojrza?ej wiary - tymi s?owami J. E. ks Biskup Tadeusz Pikus wezwa? wszystkich pielgrzymów ?rodowisk akademickich do budowy swej wiary wspartej na intelekcie. Apel Jasnogórski i Msza ?wi?ta na Szczycie by?y rzeczywistym spotkaniem ze S?owem Bo?ym, które jest ska?? i na nim winni?my wznosi? gmach naszej wiary. Noc na Jasnej Górze studenci sp?dzili uczestnicz?c w specjalnie przygotowanych na t? okazj? wydarzeniach kulturalnych: koncert zespo?u Acoustic Prise, film I nie opuszcz? Ci? a? do ?mierci… oraz spektakl Teatr A z Gliwic Sztuka O Anio?ach. Szczególnym czasem spotkania z Matk? Bo?? by?o ca?onocne czuwanie w Kaplicy Cudownego Obrazu zorganizowanie przez Duszpasterstwa Akademickie z ?odzi i Katowic. W niedzielny poranek, ka?dy z pielgrzymów w osobistej modlitwie po?egna? si? z Pani? Jasnogórsk?.
       Szczególnym etapem pielgrzymki by?a wizyta w jednym z najstarszych sanktuariów Polski, jakim jest ?wi?ty Krzy?. Wielkim prze?yciem by?a dla nas Eucharystia sprawowana w miejscu ?ycia i wiecznego spoczynku setek polskich zakonników, którzy przez Tysi?clecie st?d wznosili ku niebu nieustann? modlitw?. Na koniec Mszy ?wi?tej otrzymali?my b?ogos?awie?stwo relikwiami Krzy?a ?wi?tego, przechowywanymi od wieków w tym sanktuarium. Pi?kno natury, wiosenna ziele? i niepowtarzalny duch modlitwy tego miejsca poruszy? serca wielu pielgrzymów.
       W powrotnej drodze do Zamo?cia nawiedzili?my jeszcze przepi?kn? Kolegiat? ?w. Marcina w Opatowie oraz miasto Sandomierz zbudowane na górze, w rozlewisku Wis?y i Sanu, gdzie 40 zakonników za?wiadczy?o o swojej wierze w Chrystusa ponosz?c ?mier? m?cze?sk? z r?k naje?d?ców Mongo?ów ze wschodu. St?d wyruszyli?my w drog? powrotn? do Zamo?cia wioz?c w sercach wiele wspomnie? i umocniona wiar?.

  
71pa_002.JPG
  
71pa_003.JPG
  
71pa_004.JPG
  
71pa_005.JPG
  
71pa_006.JPG

  
71pa_007.JPG
  
71pa_008.JPG
  
71pa_009.JPG
  
71pa_010.JPG
  
71pa_011.JPG

  
71pa_012.JPG
  
71pa_013.JPG
  
71pa_014.JPG
  
71pa_015.JPG
  
71pa_016.JPG

  
71pa_017.JPG
  
71pa_018.JPG
  
71pa_019.JPG
  
71pa_020.JPG
  
71pa_021.JPG

  
71pa_022.JPG
  
71pa_023.JPG
  
71pa_024.JPG
  
71pa_025.JPG
  
71pa_026.JPG

  
71pa_027.JPG
  
71pa_028.JPG
  
71pa_029.JPG
  
71pa_030.JPG
  
71pa_031.JPG

  
71pa_032.JPG
  
71pa_033.JPG
  
71pa_034.JPG
  
71pa_035.JPG
  
71pa_036.JPG

  
71pa_037.JPG
  
71pa_038.JPG
  
71pa_039.JPG
  
71pa_040.JPG
  
71pa_041.JPG

  
71pa_042.JPG
  
71pa_043.JPG
  
71pa_044.JPG
  
71pa_045.JPG
  
71pa_046.JPG

  
71pa_047.JPG
  
71pa_048.JPG
  
71pa_049.JPG
  
71pa_050.JPG
  
71pa_051.JPG

  
71pa_052.JPG
  
71pa_053.JPG
  
71pa_054.JPG
  
71pa_055.JPG
  
71pa_056.JPG

  
71pa_057.JPG
  
71pa_058.JPG
  
71pa_059.JPG
  
71pa_060.JPG
  
71pa_061.JPG

  
71pa_062.JPG
  
71pa_063.JPG
  
71pa_064.JPG
  
71pa_065.JPG
  
71pa_066.JPG

  
71pa_067.JPG
  
71pa_068.JPG
  
71pa_069.JPG
  
71pa_070.JPG
  
71pa_071.JPG

  
71pa_072.JPG
  
71pa_073.JPG
  
71pa_074.JPG
  
71pa_075.JPG
  
71pa_076.JPG

  
71pa_077.JPG
  
71pa_078.JPG
  
71pa_079.JPG
  
71pa_080.JPG
  
71pa_081.JPG

  
71pa_082.JPG
  
71pa_083.JPG
  
71pa_084.JPG
  
71pa_085.JPG
  
71pa_086.JPG

  
71pa_087.JPG
  
71pa_088.JPG
  
71pa_089.JPG
  
71pa_090.JPG
  
71pa_091.JPG

  
71pa_092.JPG
  
71pa_093.JPG
  
71pa_094.JPG
  
71pa_095.JPG
  
71pa_096.JPG

  
71pa_097.JPG
  
71pa_098.JPG
  
71pa_099.JPG
  
71pa_100.JPG
  
71pa_101.JPG

  
71pa_102.JPG
  
71pa_103.JPG
  
71pa_104.JPG
  
71pa_105.JPG
  
71pa_106.JPG

  
71pa_107.JPG
  
71pa_108.JPG
  
71pa_109.JPG
  
71pa_110.JPG
  
71pa_111.JPG

  
71pa_112.JPG
  
71pa_113.JPG
  
71pa_114.JPG
  
71pa_115.JPG
  
71pa_116.JPG

  
71pa_117.JPG
  
71pa_118.JPG
  
71pa_119.JPG
  
71pa_120.JPG
  
71pa_121.JPG

  
71pa_122.JPG
  
71pa_123.JPG
  
71pa_124.JPG
  
71pa_125.JPG
  
71pa_126.JPG

  
71pa_127.JPG
  
71pa_128.JPG
  
71pa_129.JPG
  
71pa_130.JPG
  
71pa_131.JPG

  
71pa_132.JPG
  
71pa_133.JPG
  
71pa_134.JPG
  
71pa_135.JPG
  
71pa_136.JPG

  
71pa_137.JPG
  
71pa_138.JPG
  
71pa_139.JPG
  
71pa_140.JPG
  
71pa_141.JPG

  
71pa_142.JPG
  
71pa_143.JPG
  
71pa_144.JPG
  
71pa_145.JPG
  
71pa_146.JPG

  
71pa_147.JPG
  
71pa_148.JPG
  
71pa_149.JPG
  
71pa_150.JPG
  
71pa_151.JPG

  
71pa_152.JPG
  
71pa_153.JPG
  
71pa_154.JPG
  
71pa_155.JPG
  
71pa_158.JPG

  
71pa_159.JPG
  
71pa_160.JPG
  
71pa_161.JPG
  
71pa_162.JPG
  
71pa_163.JPG

  
71pa_164.JPG
  
71pa_165.JPG
  
71pa_166.JPG
  
71pa_167.JPG
  
71pa_168.JPG

  
71pa_169.JPG
  
71pa_170.JPG
  
71pa_171.JPG
  
71pa_172.JPG
  
71pa_173.JPG

  
71pa_174.JPG
  
71pa_175.JPG
  
71pa_176.JPG
  
71pa_177.JPG
  
71pa_178.JPG

  
71pa_179.JPG
  
71pa_180.JPG
  
71pa_181.JPG
  
71pa_182.JPG
  
71pa_183.JPG

  
71pa_184.JPG
  
71pa_185.JPG
  
71pa_186.JPG
  
71pa_187.JPG
  
71pa_188.JPG

  
71pa_189.JPG
  
71pa_190.JPG
  
71pa_191.JPG
  
71pa_192.JPG
  
71pa_193.JPG

  
71pa_194.JPG
  
71pa_195.JPG
  
71pa_196.JPG
  
71pa_197.JPG
  
71pa_198.JPG

  
71pa_199.JPG
  
71pa_200.JPG
  
71pa_201.JPG
  
71pa_202.JPG
  
71pa_203.JPG

  
71pa_204.JPG
  
71pa_205.JPG
  
71pa_206.JPG
  
71pa_207.JPG
  
71pa_208.JPG

  
71pa_209.JPG
  
71pa_210.JPG
  
71pa_211.JPG
  
71pa_212.JPG
  
71pa_213.JPG

  
71pa_214.JPG
  
71pa_215.JPG
  
71pa_216.JPG
  
71pa_217.JPG
  
71pa_218.JPG

  
71pa_219.JPG
  
71pa_220.JPG
  
71pa_221.JPG
  
71pa_222.JPG
  
71pa_223.JPG

  
71pa_224.JPG
  
71pa_225.JPG
  
71pa_226.JPG
  
71pa_227.JPG
  
71pa_228.JPG

  
71pa_229.JPG
  
71pa_230.JPG
  
71pa_231.JPG
  
71pa_232.JPG
  
71pa_233.JPG

  
71pa_234.JPG
  
71pa_235.JPG
  
71pa_236.JPG
  
71pa_237.JPG
  
71pa_238.JPG

  
71pa_239.JPG
  
71pa_240.JPG
  
71pa_241.JPG
  
71pa_242.JPG
  
71pa_243.JPG

  
71pa_244.JPG
  
71pa_245.JPG
  
71pa_246.JPG
  
71pa_247.JPG
  
71pa_248.JPG

  
71pa_248a.JPG
  
71pa_249.JPG
  
71pa_250.JPG
  
71pa_251.JPG
  
71pa_252.JPG

  
71pa_253.JPG
  
71pa_254.JPG
  
71pa_255.JPG
  
71pa_256.JPG
  
71pa_257.JPG

  
71pa_258.JPG
  
71pa_259.JPG
  
71pa_260.JPG
  
71pa_261.JPG
  
71pa_262.JPG

  
71pa_263.JPG
  
71pa_264.JPG
  
71pa_265.JPG
  
71pa_266.JPG
  
71pa_267.JPG

  
71pa_268.JPG
  
71pa_269.JPG
  
71pa_270.JPG
  
71pa_271.JPG
  
71pa_272.JPG

  
71pa_273.JPG
  
71pa_274.JPG
  
71pa_275.JPG
  
71pa_276.JPG
  
71pa_277.JPG

  
71pa_278.JPG
  
71pa_279.JPG
  
71pa_280.JPG
  
71pa_281.JPG
  
71pa_282.JPG

  
71pa_283.JPG
  
71pa_284.JPG
  
71pa_285.JPG
  
71pa_286.JPG
  
71pa_287.JPG

  
71pa_288.JPG
  
71pa_289.JPG
  
71pa_290.JPG
  
71pa_291.JPG
  
71pa_292.JPG

  
71pa_293.JPG
  
71pa_294.JPG
  
71pa_295.JPG
  
71pa_296.JPG
  
71pa_297.JPG

  
71pa_298.JPG
  
71pa_299.JPG
  
71pa_300.JPG
  
71pa_301.JPG
  
71pa_302.JPG

  
71pa_303.JPG
  
71pa_304.JPG
  
71pa_305.JPG
  
71pa_306.JPG
  
71pa_307.JPG

  
71pa_308.JPG
  
71pa_309.JPG
  
71pa_310.JPG
  
71pa_311.JPG
  
71pa_312.JPG

  
71pa_313.JPG
  
71pa_314.JPG
  
71pa_315.JPG
  
71pa_316.JPG
  
71pa_317.JPG

  
71pa_318.JPG
  
71pa_319.JPG
  
71pa_320.JPG
  
71pa_321.JPG
  
71pa_322.JPG

  
71pa_323.JPG
  
71pa_324.JPG
  
71pa_325.JPG

mp@awel, 2007-04-27


Komentarze:      >> DODAJ

2004 - 2020 © Duszpasterstwo Akademickie                                                      MP@awel